คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีภาระกิจให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  6 อำเภอ ดังนี้ 1. อำเภอเดชอุดม 2. อำเภอน้ำยืน 3. อำเภอน้ำขุ่น 4. อำเภอบุญฑริก 5. อำเภอนาจะหลวย 6. อำเภอทุ่งศรีอุดม

ภารกิจหลักของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ มีดังต่อไปนี้

๑.      งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในเรื่องการรับขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้ง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

๒.     งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาสดุดี

๓.     งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น

๔.     งานประกาศเกียรติคุณครูฝรั่งเศสดีเด่น

๕.     งานยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

๖.      งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณ “รางวัลคุรุสดุดี”

๗.     งานศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๘.     งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส

๙.      งานวันครู

๑๐. งานคัดสรรนวัตกรรมต้นแบบ”หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

๑๑. งานประชุมวิชาการ

๑๒.งานคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”

๑๓.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

๑๔.  งานรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (การเทียบโอนความรู้วิชาชีพครู) สำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาหรือที่มีวุฒิทางการศึกษาแต่คุรุสภาไม่รับรอง

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕  (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕) กลุ่มอำนวยการ ในวันและเวลาราชการ หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่ ๐๔๕ – ๘๗๐ – ๐๕๐ คุรุสภา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s