Update การเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา วันที่ 27 พฤษภาคม 2556

Standard

เทียบโอน

นับตั้งแต่ เมษายน 2556 การเทียบโอนความรู้ฯ ให้ผู้ยื่นเทียบโอน แนบเอกสารให้ครบถ้วนตามประกาศคุรุสภาปลี่ยนระเบียบใหม่ คือ

1. คุณวุฒิที่ใช้เทียบโอนความรู้ฯ นี้ จะต้องแนบคำอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาที่ขอเทียบโอน ทุกสถาบันโดยไม่มีข้อยกเว้น

2. คำอธิบายรายวิชาที่คัดสำเนา จะต้องมีตราประทับของมหาวิทยาลัยพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาจากสถาบันของตนเอง ทุกแผ่น

3. ผู้ขอเทียบโอนความรู้ฯ จะต้องกรอกรายละเอียดในตารางเทียบโอนฯ ให้ครบชุด ทั้งในแบบคำขอเทียบโอน และในตารางวิเคราะห์เทียบโอนรายมาตรฐาน (ตารางทางขวาง)

4. นับตั้งแต่บัดนี้ กรรมการผู้ตรวจการเทียบโอน จะตรวจเฉพาะสิ่งที่ผู้ขอเทียบโอนกรอกรายละเอียดเท่านั้น จะไม่มีการตรวจทานรายวิชาเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากที่ผู้ยื่นได้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเท่านั้น

Advertisements

ว่าด้วยเรื่องหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

Standard

หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครูและผู้บริหาร และการอบรม ถูกยกเลิกไปเมื่อ 19 สิงหาคม 2553
แต่หากหน่วยงานระดับกรมที่มีครูในสังกัดสามารถทำโครงการพัฒนาครูด้วยการเรียน ป.บัณฑิตนี้ สามารถทำได้
โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 กรมทำการสำรวจรายชื่อครูในสังกัดที่ยังไม่มี โดยทำหนังสือไปถึงเขต
2 เขตทำหนังสือถึงโรงเรียน เพื่อสำรวจรายชื่อต่อ
3 โรงเรียนส่งรายชื่อครูต่อเขต
4 เขตส่งรายชื่อต่อมายังกรม
5 กรมตั้งโครงการพัฒนาครูด้วยการเรียน ป.บัณฑิตขึ้น พร้อมแนบรายชื่อที่สำรวจนั้น
6 กรมส่งโครงการมายังคุรุสภา เพื่อขอรับรอง
7 คุรุสภา พิจารณา เพื่อรับรอง
8 กรมรับโครงการที่รับรองนั้น ไปทำ MOU กับมหาวิทยาลัย เพื่อขอให้เปิดหลักสูตรนี้แก่ครูที่มีรายชื่อ
9 มหาวิทยาลัยที่ทำ MOU กับกรม ส่งหลักสูตรนี้มาขอให้คุรุสภารับรอง
10 คุรุสภา พิจารณา เพื่อรับรอง
11 มหาวิทยาลัย รับหลักสูตรที่รับรองนั้น ไปรับสมัครครูตามที่มีรายชื่อกับกรมที่ทำ MOU ต่อไป

หมายเหตุ จะเห็นได้ว่า คุรุสภา ทำหน้าที่แค่ “พิจารณาเพื่อรับรอง” ไม่ใช่ผู้สร้างโครงการนะคะ แต่คุรุสภาทำได้อีกทางคือ มีหนังสือไปชี้แจงกระตุ้นให้กรมเห็น ซึ่งคุรุสภาได้ทำส่งไปทุกกรมแล้ว

หมายเหตุ 2 เมื่อกรมทำโครงการ ระบุ ปีการศึกษาใด ก็จะได้เฉพาะปีนั้นๆ

หมายเหตุ 3 มหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาได้จำนวนเท่าใด ขึ้นอยู่กับจำนวนอาจารย์นิเทศก์ ในอัตราส่วน 1:10 ดังนั้น วอนมหาวิทยาลัย กรุณาให้ข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงต่อจำนวนผู้เรียนนะคะ

หมายเหตุ 4 ครู จะเรียนกับมหาวิทยาลัยใดได้นั้น ขึ้นอยู่กับ กรมต้นสังกัดของครู ทำ MOU กับ มหาวิทยาลัยใด

หมายเหตุ 5 ครูที่จะเรียนได้ ต้องมีหนังสือตอบรับการขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่ก่อนแล้ว

หมายเหตุ 6 สถานที่เรียน เรียนได้ เฉพาะ ในที่ตั้งเท่านั้น (ในที่ตั้ง คือ มหาวิทยาลัยแห่งนั้น ตั้งอยู่ ณ ที่แห่งใด ก็คือ ที่นั่น เช่น มรภ.สุรินทร์ ก็ต้องอยู่ที่ จ.สุรินทร์ , มรภ.บ้านสมเด็จ ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพ ก็ต้องเรียนที่กรุงเทพ เช่นนี้เป็นต้น)

///คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา จึงไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ ว่าจะเปิดสอนอีกเมื่อไร ใช้หลักฐานอะไรบ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร ตามเหตุที่ได้แจ้งแล้วด้านบน แต่หากมีการเปิดสอน ให้คำมั่นว่า จะบริการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางคุรุสภาด้วยความเต็มใจเป็นที่สุดคะ ^^///

เอกสารต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

Standard

ผู้ประสงค์ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถดาวน์โหลดเอกสาร กรอกข้อมูล ให้เรียบร้อย นำส่งเอกสารได้ที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อดำเนินการต่อไป

หลักฐานการขอต่อ

คส 02.30 แบบฟอร์มขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้บริหารการศึกษา

คส.02  แบบคำขอต่ออายุทุกประเภท

คส.02.1 แบบฟอร์มขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครู

คส.02.2 แบบฟอร์มขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา

คส.02.40 แบบฟอร์มขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาศึกษานิเทศก์

เอกสารขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

Standard

ผู้มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร และกรอกข้อมูล ให้เรียบร้อย โดยสามารถส่งเอกสารได้ที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
จังหวัดุบลราชธานี โทร 045 870 050

คส.01.30 ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

คส.01.20 ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพสถานศึกษา

คส01-10 ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู

คส.01.40 ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

 

ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

Standard

เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตาม ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การคัดสรรผลงาน”หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับบริบทสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงประกาศรายชื่อ
สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ ดังนี้
ประกาศOSOI

ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖

Standard

เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตาม ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วไป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖ ดังนี้ ประกาศคุรุสดุดี

ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Standard

เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตาม ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริม ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และเพื่อเป็นแบบอย่าง เสริมสร้างศรัทธา และความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์
แก่สังคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ดังนี้
ประกาศครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระ